Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

 I. úvodní ustanovení


Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní a dodací podmínky práva a povinnosti mezi firmou Darbox s.r.o., IČ: 09852085 DIČ CZ09852085, se sídlem Nová Ves 42, 27752 (dále jen Prodávající), je prodávajícím na e-shopu, darbox.cz., dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Prodávájící není registrovaným distributorem lihu a prodávaný líh je určen výhradně pro konečnou spotřebu.

II. objednání zboží


Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Darbox.cz. Veškeré tyto objednávky jsou pro obě strany, jak pro kupujícího tak pro prodávajícího závazné.
Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními a dodacími podmínkami internetového obchodu Darbox.cz a souhlasí s nimi, zároveň také potvrzuje, že dovršil věku 18 let v případě objednání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Osobám mladším 18 let veškeré alkoholické nápoje a tabákové výrobky prodávající neposkytuje.
Objednávka je platná pokud jsou vyplněny veškeré informace vyžadované prostřednictvím formuláře na internetovém obchodu Darbox.cz a ověření objednávky prodávajícího u kupujícího formou potvrzujícího e-mailu nebo telefonického dotazu. Objednávky odeslané v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, budou vyřízeny následující pracovní den.

Zboží -Obsah beden vždy určují produkty uvedené v detailu produktu každé dané bedny. Vzhled beden a podoba surovin se může měnit – fotografie jsou pouze ilustrační a informativní. Kvalita a gramáže surovin je ovšem závazná. 


III. cena zboží


Cena všech uvedených produktů je včetně DPH. K ceně objednaného zboží připočítáváme cenu za přepravu. Není-li snížena v časové omezené akci.
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny uvedených produktů. Pokud změna ceny nastane na základě skutečnosti, kterou prodávající nemůže ovlivnit v době od podání objednávky kupujícím až do jeho doručení do sídla prodávajícího, kupující nemusí akceptovat změnu ceny a je oprávněn zrušit tuto objednávku. O změně ceny bude kupující před odesláním zboží neprodleně informován.

IV. Cena za dopravu

K ceně zboží (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a Slovenska

4.1. Nákup do 4999Kč

  • Doručení přepravní službou Česká pošta – Balík do ruky : 99 Kč
  • Dobírka Česká pošta : 30 Kč
  • Doručení přepravní službou Česká pošta – Balík do na poštu: 79 Kč
  • Dobírka Česká pošta : 30 Kč
  • Doručení přepravní službou DPD – Balík do ruky: 99 Kč
  • Dobírka DPD : 30 Kč
  • Doručení přepravní službou DPD Pickup: 69 Kč

 

     4.2. Nákup nad 5000Kč Zdarma

 

 V. platební podmínky, forma úhrady


Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, bezhotovostním převodem na účet ČR 123-3582020207/0100 předem na základě poskytnutých symbolů platby obdržených po objednání zboží. V případě úhrady formou platebního příkazu bude zboží odesláno až po obdržení částky na účet prodávajícího. Neuhradí-li kupující částku za zboží do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.

VI. dodací lhůta


Termín vyřízení Vaší objednávky a termín dodání je závislý na vybraném druhu dodání. Dodací lhůta pro objednané zboží je v rozmezí 2 - 3 pracovních dnů od doručení objednávky. Prodávající si vyhrazuje, v případě situace, kterou nebylo možno ovlivnit, termín dodání prodloužit, ale vždy o tom informuje kupujícího, který má právo v tomto případě od objednávky písemnou formou odstoupit. Dodací lhůta ze strany prodávajícího je splněná, pokud byl předmět koupě v dané lhůtě odevzdaný na přepravu.


VII. reklamace a odstoupení od smlouvy, záruka


Prodávající garantuje kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou a to buď doporučeným dopisem, nebo e-mailem. V případě, že dodávka zboží vykazuje zjevné vady přepravního obalu a to zejména protržení, rozbití atd., je kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží.
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoliv však cena za dopravu.
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu převodem na účet kupujícího ve lhůtě 14 dnů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po kupujícím nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo kupujícímu. Kupující rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět.
Prodávající není zodpovědný za případné škody způsobené dopravcem s výjimkou dovozu výrobku vlastními pracovníky. Když se hodnověrně prokáže, že dodaný výrobek byl vyexpedován ve špatné kvalitě, nebo poškozený, kupující má právo na bezplatnou výměnu výrobku ve stejné hodnotě. Přičemž však kupující musí nést náklady na jeho opakovanou dopravu na místo určení jako i náklady na vrácení poškozeného výrobku prodávajícímu. Prodávající v tomto případě nevrací kupujícímu cenu za první přepravu. Prodávající neručí za závady způsobené přepravcem (rozbití lahve apod.) – přepravce zásilky pojišťuje.
Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba na vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb. Na doplňky se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou dodat k posouzení minimálně 2/3 původního obsahu lahve.
Prodávající neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany kupujícího.
Záruka se nevztahuje na vnější vzhled láhve (např. poškozené etikety vín starších ročníků).
Reklamace jsou vyřizovány:

- telefonicky: +420733265133

- e-mailem: info@darbox.cz

- poštou: Vlasta Studená, Nová Ves 42, 27752

VIII. ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající je oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Kupující souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Prodávající je oprávněn pro tyto účely využívat osobních údajů zákazníka se společnostmi Facebook a Google. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Prodávající je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00069115/001.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 15.10.2016.